Zarezerwuj transfer

Umowa.

1. Definicje.

Rodzaj umowy afiliacyjnej – Umowa-oferta , w ramach której INTUI.TRAVEL wynagradza Partnera , hostuje link lub widżet na stronie, lub korzysta z linków z identyfikatorem partnera w celu przejścia do serwisu, lub poprzez API, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu .

Witryna - zasób w Internecie należący do EasyupturLLP (UK), posiadający adres w Internecie https://pl.intui.travel/ , na którym znajduje się szereg usług oferowanych Klientom w celu rejestracji odpowiednich żądań dla nich. przedstawione, a także określone warunki nabycia i koszt odpowiednich usług dla Klientów.

Program partnerski - program współpracy na wzajemnie korzystnych warunkach «Intui.travel» ze stroną partnera. Zasoby internetowe lub sprzedaż produktów turystycznych w trybie off-line i on-line. Program ten umożliwia partnerom umieszczanie na swoich stronach internetowych i banerów linków prowadzących do stron Witryny lub korzystanie z linku za pomocą ID-partnera i otrzymywanie, za taki sposób i zrealizowane zamówienia, rekompensatę pieniężną.

Zasób internetowy - różne sposoby udzielania i rozpowszechniania informacji w Internecie pozwalające na umieszczanie odnośników do Witryny (strony internetowe, elektroniczne grupy mailingowe, oprogramowanie, dokumenty elektroniczne).

Partner - użytkownik programu afiliacyjnego Intui.

Klient – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Serwisie.

Referencja partnera - odwołanie do dowolnej strony Serwisu zawierającej ID Partnera (identyfikator partnera).

Kreacja — statyczny lub animowany kwadratowy lub prostokątny obraz, tekst lub kombinacja obu tych elementów, kod HTML, wykonywalny skrypt, moduły interaktywne (Adobe Flash, Microsoft SilverLight, Oracle Java itp.), mające na celu zachęcenie użytkownika końcowego do kliknięcia lub w inny sposób wchodzić z nim w interakcję, aby śledzić hiperłącze internetowe należące do lub kontrolowane przez Intui.travel. Partner ma własne preferowane formaty Kreacji, ale po uzgodnieniu z Klientem może tę listę rozszerzyć.

Zamówienie partnerskie - zamówienie opłacone przez Klienta, które jest rejestrowane jednorazowo lub w ciągu 35 dni od momentu ostatniego przejścia Klienta z zasobu internetowego Partnera na Stronie lub w terminie określonym w niniejszej umowie rozliczanie zamówienia Partnera .

Wszystkie zamówienia złożone w tym okresie będą brane pod uwagę. Jeżeli w momencie pliku cookie Klient dokona kolejnego przejścia przez link partnerski, dotychczasowy plik cookie zostanie zastąpiony przez system rozliczania zamówień partnerskich nowym plikiem cookie odpowiadającym nowemu przejściu. Za zamówienie Partnera uważa się również zamówienie wystawione przez samego Partnera dla zarejestrowanych użytkowników poczty elektronicznej na koncie Partnera, którzy mają prawo do przetwarzania zamówień dla Partnera. Aby ustalić kolejność partnerów, pierwszeństwo ma partner e-mail, a dopiero potem pliki cookie.

Zamówienie zrealizowane – Zamówienie opłacone i wykorzystane przez Partnera lub Klienta Partnera w pełnej dacie wyjazdu, na którą już przyszło.

Konto prywatne Partnera - osobiste konto Partnera w Serwisie, dostępne po wprowadzeniu identyfikatora i hasła, automatycznie tworzony system informacyjny Serwisu przy rejestracji i zawierający znaki, ustawienia i dane dotyczące Partnera, a także statystyki dotyczące Partnera. Zamówienia.

Identyfikator partnera - unikalny numer identyfikacyjny, który jest nadawany Partnerowi. Jest niezbędny przy wejściu na konto prywatne, jest używany na zesłaniu partnerskim.

Lead – jest pożądaną akcją użytkownika końcowego, zazwyczaj sprzedażą, kliknięciem lub wypełnieniem formularza, która jest śledzona przez identyfikator partnera lub za pomocą uzgodnionego alternatywnego mechanizmu.

Oferta — produkt lub usługa Intui.travel promowana za pośrednictwem witryn Partnera lub sieci afiliacyjnej Pośredników dla poszczególnych podmiotów stowarzyszonych lub użytkowników, którzy mogą, ale nie muszą, zaakceptować i zacząć je promować lub wykorzystywać do własnych celów jako klient.

Statystyka wydajności – szczegółowy raport dostarczany przez Intui.travel Partnerowi, określający liczbę wygenerowanych leadów i Zamówień w danym okresie oraz koszt dla Klienta, o ile ma to zastosowanie.

Prowizja Partnera - wynagrodzenie za Zamówienia Partnera, liczone jest jako procent sumy wszystkich zamówień, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Wysokość wynagrodzenia, tryb wypłaty wynagrodzenia określają odpowiednie punkty niniejszej Umowy.
 
Saldo - saldo środków Partnera na Koncie Osobistym Partnera.
 
Cena brutto - jest to całkowita, detaliczna cena zamówienia
 
Cena netto - powstaje po odjęciu od ceny brutto kwoty prowizji (cena netto = cena brutto minus prowizja).
 
Pozostałe terminy nie zdefiniowane powyżej należy interpretować zgodnie z praktyką branżową i jej dominującym znaczeniem.

2. Przedmiot Umowy.

2.1 Zgodnie z niniejszą Umową, Partner w imieniu własnym i na rachunek Intui.travel wyraża zgodę na poszukiwanie klientów za pośrednictwem Internetu w celu świadczenia usługi transferu za pośrednictwem Intui.travel. Intui.travel zgadza się zapłacić na rzecz Partnera prowizję z tytułu niniejszej Umowy oraz zgodnie z zasadami paragrafu 4.

2.2 Koszt usługi transferu jest ustalany przez Zleceniodawcę i dostępny na stronie transfery-Intui.travel lub za pośrednictwem API Intui.travel.

2.3 Zgodnie z niniejszą Umową Partner zgadza się zintegrować system rezerwacji online Intui.travel za pośrednictwem interfejsu API, iframe lub linku do swojej strony internetowej. Intui.travel nabywanie do użycia.

2.4 Poprzez „świadczenie usług transferowych” firmy rozumieją, co następuje:

2.4.1 Rezerwacja pojazdów dla Partnera (lub klientów Partnerów).

2.5 Intui.travel zobowiązuje się do utrzymania prawidłowego funkcjonowania systemu rezerwacji online.

2.6 Zasady i warunki rezerwacji przelewu, edycji, anulowania, płatności, zwrotu płatności za zamówienia oraz płatności dla partnera Uzupełnienie Salda dokonywane są zgodnie z WARUNKAMI REZERWACJI PRZELEWÓW , które są integralną częścią Umowy Partnerskiej.

2.6.1 Warunki zwrotu anulowanych zamówień są następujące:

- zwroty płatności za zamówienia opłacone kartami anulowanymi do 180 dni do daty przelewu są dokonywane zgodnie z Polityką Anulowania i Zwrotów .
- zwroty płatności za zamówienia opłacone kartami anulowanymi powyżej 180 dni od daty przelewu dokonywane są do Salda Partnera przez Intui.

3. Prawa i obowiązki Stron.

3.1. Prawa Partnera.

3.1.1 Promuj usługi świadczone przez Intui.travel.

3.1.2 W celu wykonania przez Partnera pkt 3.1.1 Intui.travel udziela Partnerowi prawa do używania i umieszczania (w celu zwrócenia uwagi) w zasobach internetowych Partnera materiałów graficznych i tekstowych ze stron Serwis, na podstawie licencji niewyłącznej, jest wyłączny w ramach programu partnerskiego (obowiązkowe określenie źródła pożyczki). Prawo to rozciąga się na materiały następującego rodzaju:

- opisy usług i usług;

- grafika i zdjęcia;

- pomysły wycieczek;

- banery z symbolami Intui.travel, dalej „Materiały”.

3.1.3. Partner ma prawo umieszczać w swoim zasobie internetowym nieograniczoną liczbę linków do Serwisu. Partner ma prawo przekazywać nieograniczoną liczbę linków ze swoimi ID-pracownikami, użytkownikami itp.

3.1.4. Partner ma prawo przyznawać dostęp do Konta Osobistego innym użytkownikom oraz przydzielać prawa dostępu każdemu użytkownikowi, zgodnie z interfejsem Gabinetu Osobistego. W takim przypadku Partner odpowiada za wszelkie działania tych użytkowników na swoim Koncie Osobistym, w tym za wykorzystanie salda Partnera.

3.2. Obowiązki Partnera.

3.2.1 Rezerwacja odbywa się za pośrednictwem strony Intui.travel. Partner zobowiązuje się do dokonania rezerwacji lub udostępnienia Klientom, możliwość dokonania rezerwacji jest wyłączna przy użyciu dostarczonego przez Intui.travel lub widżetu, lub referencji zawierającej identyfikator partnera do przejścia do Witryny lub przez API

3.2.2 W przypadku zmiany warunków zamówienia Partner lub Klient Partnera zobowiązuje się do wcześniejszego powiadomienia Intui.travel, zgodnie z zasadami Przelewu usług na piśmie na adres e-mail kontaktowy support@intui.travel lub może samodzielnie wprowadzać zmiany w zamówieniu na stronie intui.travel na swoim koncie osobistym.

3.2.3 Przy anulowaniu Umowy Partner jest zobowiązany do usunięcia z zasobów internetowych wszystkich Materiałów pobranych z serwisu Intui.travel zgodnie z punktem 3.1.2 oraz do usunięcia wzmianki o programie Partnera w ciągu 3 (trzech) dni od daty odstąpienia od Umowy lub upływu terminu Odpowiedzi praw do korzystania z Materiałów wykonanych przez zleceniodawcę zgodnie z pkt 3.3.8

3.2.4. Ograniczenia oferty. Partner zobowiązuje się do przestrzegania
 
Brak witryn dla dorosłych / wątpliwych witryn stowarzyszonych
 
Brak PPC
 
Brak ruchu motywowanego
 
Żadnych ukierunkowanych biuletynów poza tematem podróży.
 

3.3. Prawa Intui.travel.

3.3.1 Odmówić świadczenia usług, gdy jest to technicznie niemożliwe lub z innych powodów, takich jak błędne lub nieaktualne informacje, nadużywanie alkoholu i narkotyków przez klientów oraz inne sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu kierowcy lub pasażerów.

3.3.2 Intui.travel zastrzega sobie prawo do odmowy zmiany danych Transferu po zaksięgowaniu zamówienia, ale dołoży wszelkich starań, aby zmienić dane w razie potrzeby.

3.3.3 Zmieniaj usługę transferu jednostronnie bez uszczerbku dla interesów Klienta i Partnera.

3.3.4 Intui.travel ma prawo do zmiany cen i warunków świadczenia usługi Transfer tylko dla usług nieodpłatnych. Koszty i warunki świadczenia odpłatnych usług nie podlegają zmianom.

3.3.5 W przypadku, gdy Partner lub Klient Partnera złożyli zlecenie zmiany warunków Przelewu, a zlecenie zostało złożone w należytej formie i warunkach określonych w regulaminie świadczenia usług Przelewu lub w informacji w rezerwacji nie jest prawdziwe (błędny adres, data, godzina, liczba pasażerów), Zleceniodawca ma prawo do zmiany kosztu usługi.

3.3.6 Intui.travel ma prawo do zmiany cen i warunków świadczenia usługi Transfer bez wcześniejszego powiadomienia. Nowe taryfy i zasady zastępują dotychczasowe taryfy i nadal zasady oraz są publicznie dostępne i publikowane na stronie Intui.travel.

3.3.7 Intui.travel zastrzega sobie wszelkie prawa do Materiałów przyznanych Partnerowi w ramach wykonywania niniejszej Umowy.

3.3.8 Intui.travel zastrzega sobie prawo do cofnięcia Prawa określonego w pkt. 3.1.2 wykorzystania i rozmieszczenia materiałów, po dokonaniu tego w ustalonej formie, zgodnie z pkt. 9 i skierowaniu zawiadomienia o odpowiedzi nie mniej niż na 14 dni przed wygaśnięciem prawa do korzystania z Materiałów.

3.4. Obowiązki Intui.travel.

3.4.1 Zapewnienie świadczenia usług na rzecz Partnera zgodnie z voucherem w załączniku do wiadomości e-mail.

3.4.2 Poinformuj Partnera o zmianach w procedurach biznesowych lub informatycznych.

3.4.3 W przypadku dokonania rezerwacji przed zmianą kosztów usług, Intui.travel musi wykonać usługę transferu według ustalonej wcześniej stawki.

3.4.4 Intui.travel wyraża zgodę na udostępnienie Partnerowi osobistego konta w systemie rezerwacji Intui.travel. Podaj hasło i login, aby uzyskać dostęp do konta osobistego. Po zarejestrowaniu Partnera w systemie rezerwacji online, Intui.travel zapewnia dostęp Partnerowi do widżetów lub linku zawierającego identyfikator partnera w celu uzyskania dostępu do Serwisu i/lub dokumentacji API.

3.4.5 Wydanie warunków połączenia przez API na żądanie otrzymane od Partnera.

3.4.6 Intui.travel zobowiązuje się prowadzić ewidencję Zamówień składanych przez Partnera lub Klientów Partnera zgodnie z niniejszą Umową.

4. Warunki płatności.

4.1 Wysokość wynagrodzenia jest procentem od kwoty Zrealizowanych zamówień. Wysokość wynagrodzenia: cena za Zamówienie (Lead), EURO.

4.2. W przypadku rezygnacji Klienta z opłaconej, ale niewykorzystanej Usługi (odmowa rezerwacji przelewu lub jakiekolwiek anulowanie zamówienia), Prowizja Partnera nie jest pobierana za takie zamówienie.

4.3. Prowizja w bieżącym miesiącu uzależniona jest na podstawie statystyk od całkowitego kosztu zleceń partnerskich przelewów z poprzedniego miesiąca i wynosi:

Prowizja Partnera wypłacana jest za zrealizowane zamówienia Partnera lub Umowy Klienta Partnera na warunkach określonych w p.2.1 wysokość wynagrodzenia za okres sprawozdawczy dostępna jest na koncie Partnera Osobistego.

4.4 Prowizja Partnera jest naliczana i wypłacana w ciągu ostatniego miesiąca w ciągu 30 dni, jeśli łączna kwota wynagrodzenia nie jest mniejsza niż 150 euro.

jeśli łączne wynagrodzenie jest mniejsze niż 150 euro, płatność zostanie dokonana w kolejnych okresach po przekroczeniu progu 150 euro.

4.5 Płatności między Spółkami w ramach niniejszej Umowy są dokonywane w euro.

4.5.1 Aby otrzymywać płatności w walucie EUR (konta EUR), obowiązują następujące warunki:

1) Czas i częstotliwość . Intui domyślnie przekazuje Partnerowi środki z Salda, gdy saldo osiągnie 150 EUR na początku miesiąca następującego po wynikach poprzedniego miesiąca (-ów).
Wyjście poniżej 150EUR Intui produkuje na życzenie Partnera.

    
2) Wydatki na zapłatę prowizji do systemów płatniczych za przelewy pieniężne .
Wielkość prowizji systemów płatniczych do wypłaty środków zależy od wielkości kwoty wypłaty i sposobu wypłaty (system płatniczy).

Przelew bankowy na rachunek bieżący.
Kwota prowizji - wypłata na konto

Możliwość wypłaty środków do kraju nie będącego członkiem SEPA Intui jest przewidziana na wniosek Partnera.
Wypłatę prowizji ponosi strona w przypadku kwoty wypłaty:

Payoneer
Kwota prowizji.
1) 2,5 EUR - na konto Payoneer lub na konto bankowe w strefie lokalnej powiązane z kontami Payoneer (zgodnie z listą Payoneer).

Wypłatę prowizji ponosi strona w przypadku kwoty wypłaty:

2) 12,5 EUR - na rachunek bankowy w strefie międzynarodowej powiązany z kontami Payoneer (zgodnie z listą Payoneer)
Wypłatę prowizji ponosi strona w przypadku kwoty wypłaty:

Paypal
Prowizję systemu płatniczego płaci Odbiorca płatności zgodnie z taryfami, zgodnie z umową pomiędzy polerką a Paypal.

4.6. Korzystanie z salda partnera
 
4.6.1. Saldo partnera składa się z:

4.6.2. Sposoby uzupełnienia Salda wskazane są w Koncie Osobistym Partnera.

4.6.3. Partner ma prawo wykorzystać Saldo do opłacenia zamówień partnerskich.
Wypłata z salda dostępna jest tylko dla zarejestrowanego i autoryzowanego w systemie Partnera Intui, a także jego zaufanych osób, które posiadają odpowiednie uprawnienia dostępu, zgodnie z paragrafem 2.9. rzeczywista umowa
 
4.6.4. Płatność z salda Partnera jest dostępna tylko dla zamówień po stawce Flexi i przy pełnej przedpłacie zamówienia.
Nie można płacić za rezerwacje Zamówienie za taryfę Standard i/lub zamówienie z częściową przedpłatą na stronie.
 
4.6.5. Płacąc Saldem za rezerwację przelewu, Partner wpłaca wartość netto zamówienia. W ten sposób nagroda partnera za takie zamówienie jest naliczana, gdy zamówienie jest opłacone i nie jest dodawane do bilansu.
 
4.6.6. Prowizja partnera ustalana jest w zależności od kwoty jednorazowego uzupełnienia.
 
Uzupełnienie salda w EUR
Kwota, EUR | %
-------------------------
Do 500 | 5%
501 -1500 | 6%
1501 -3000 | 7%
3001 -5000 | 8%
Więcej - 5000 | 9%
 
Uzupełnienie salda w RUB
Kwota RUB | %
-------------------------
do 30 000 | 5%
30 001 - 60 000 | 6%
60 001 - 120 000 | 7%
120 001 - 240 000 | 8%
Ponad 240 000 | 9%
 
Procent prowizji Partnera nie zmniejsza się po mniejszej stronie, jeśli kolejna kwota doładowania jest mniejsza niż poprzednia. Procent może wzrosnąć, jeśli partner uzupełni go o więcej niż poprzednia kwota.
 
4.7. Wypłata z salda.
 
4.7.1. Wypłaty z salda mogą być dokonywane tylko na rzecz osoby fizycznej lub prawnej zarejestrowanej na osobistym koncie partnera.
 
4.7.2. Wypłata środków z salda jest możliwa tylko wtedy, gdy znajduje się na nim niewykorzystana kwota. W tym celu Partner musi skontaktować się z zespołem wsparcia Intui za pośrednictwem poczty elektronicznej support@intui.travel.

4.7.3. Wypłata środków z Salda Partnera otrzymanych od partnera na zapłatę za zamówienia odbywa się zgodnie z następującymi warunkami:

przelew bankowy

Opłata Intui = 3,00 €
Bank/dostawca prowizji = zacznij od 1,0 EUR

Kartą

Opłata Intui = 3,00 €
Bank/operator prowizji = zgodnie z warunkami

 
4.7.4. Intui.travel zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych taryf w dowolnym momencie i bez specjalnego powiadomienia dla transakcji, które nie zostały jeszcze zrealizowane.
 

5. Strony odpowiedzialności.

5.1 Firmy ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

5.2 Odpowiedzialność Partnera.

5.2.1 Zadbaj o właściwe umieszczenie identyfikatora partnera w adresach URL, na jego witrynie internetowej i na poszczególnych stronach (jeśli dotyczy).

5.3 Partner ma prawo:

5.3.1 Dostarczenie poprawek do Wniosku o umieszczenie na następujących warunkach:

5.3.1.1 Nowe kreacje będą musiały przejść przez ten sam proces zatwierdzania, co stare;

5.3.1.2 Wszelkie inne zmiany powinny zostać omówione przez Klienta i Intui.travel w dobrej wierze.

5.3.2 Otrzymywanie aktualnych statystyk wydajności.

5.4 Odpowiedzialność Intui.travel.

5.4.1 Intui.travel jest zobowiązane do zwrotu Partnerowi wpłaconej kwoty zarezerwowanej usługi w przypadku, gdy z winy Intui.travel nie zostało zrealizowane Zamówienie.

5.4.2 Intui.travel jest zobowiązany do wymiany pojazdu na pojazd tej samej klasy z w przypadku awarii.

5.4.3 W przypadku opóźnienia w przekazaniu środków, o którym mowa w paragrafie 3. niniejszej Umowy, Partner jest uprawniony do pobrania od Intui.travel odsetek w wysokości 0,1% kwoty należnej za każdy dzień opóźnienia, ale nie więcej niż 10 % kwoty faktycznego zadłużenia Intui.travel.

5.4.4 Easyuptur LLP działa jako agent rezerwacji w imieniu odpowiednich Dostawców i jako taka odpowiedzialność Easyuptur LLP polega jedynie na publikowaniu szczegółów Umów, przekazywaniu informacji dotyczących rezerwacji Dostawcom i informowaniu Klientów o wszelkich wprowadzonych zmianach w warunkach jakichkolwiek rezerwować. Easyuptur LLP nie ponosi odpowiedzialności wobec Partnera ani żadnego Klienta za jakąkolwiek chorobę, uraz, śmierć lub stratę jakiegokolwiek rodzaju wynikającą z reklamy, świadczenia lub korzystania z Umów. Odpowiedzialność Easyuptur LLP jest ograniczona do roszczeń, które powstały wyłącznie w wyniku zaniedbania z jego strony i to tylko w kwocie równej 350 €. Żadna ze stron nie jest uprawniona do żądania jakiejkolwiek straty lub zysku lub podobnej lub równoważnej straty od drugiej strony na podstawie niniejszej Umowy.

6. Siła wyższa.

6.1 Spółki nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli po zawarciu Umowy wystąpiła siła wyższa, taka jak powódź, pożar, trzęsienie ziemi i inne zjawiska naturalne, a także wojna, blokada, działania zaporowe władze (zakaz importu lub eksportu, ograniczenia dewizowe itp.), akty rządu, strajki, rewolucje itp.

6.2 W okolicznościach określonych w paragrafie 6.1 niniejszej Umowy każda Spółka musi niezwłocznie powiadomić o nich na piśmie drugą Spółkę. Zawiadomienie musi zawierać informacje o charakterze okoliczności, a także oficjalne dokumenty potwierdzające istnienie takich okoliczności oraz, w miarę możliwości, ocenę ich wpływu na wykonalność zobowiązań Spółki wynikających z niniejszej Umowy.

6.3. Jeżeli Spółka nie wyśle lub nie wyśle w terminie zawiadomienia, o którym mowa w paragrafie 6.2 niniejszej Umowy, zrekompensuje straty poniesione przez drugą Spółkę.

6.4 W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w paragrafie 6.1 niniejszej Umowy, termin wykonania zobowiązań Spółki wynikających z niniejszej Umowy musi zostać przedłużony proporcjonalnie do czasu, w którym te okoliczności i ich konsekwencje działają.

6.5 Spółki dołożą wszelkich możliwych starań, aby wypełnić swoje zobowiązania wobec Klienta.

6.6 Jeżeli okoliczności wymienione w paragrafie 6.1 niniejszej Umowy i ich skutki trwają dłużej niż dwa miesiące, Spółki podejmą dalsze negocjacje w celu znalezienia akceptowalnych alternatywnych sposobów wypełnienia niniejszej Umowy.

7. Polityka prywatności.

7.1 Warunki niniejszej Umowy są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawodawstwo.

7.2 Spółki podejmą wszelkie niezbędne środki, aby ich pracownicy, następcy, bez uprzedniej zgody drugiej Spółki nie informowali osób trzecich o szczegółach niniejszej Umowy, z wyjątkiem informacji przekazywanych Klientom i Partnerom związanych ze świadczeniem przelewu usługi.

8. Rozstrzyganie sporów.

8.1 Wszelkie spory, które mogą powstać między Spółkami w wyniku realizacji niniejszej Umowy, będą rozwiązywane w drodze negocjacji i zgłaszania roszczeń przez Spółki.

Wszelkie roszczenia powstałe w trakcie wykonywania niniejszej Umowy należy przesyłać w formie pisemnej. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 10 (dziesięć) dni roboczych od daty otrzymania.

Termin rozpatrzenia roszczenia dotyczącego jakości świadczonej lub niewykonanej usługi transferu wynosi 30 dni kalendarzowych.

9. Zawiadomienia.

9.1 Spółki informują się wzajemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W celu doręczenia zawiadomień dotyczących Zamówień i rezerwacji Zamówień Partner kieruje żądania i zawiadomienia na adresy podane w Serwisie lub w formie żądania opublikowanego w Serwisie. Również Intui.travel może skierować dodatkowo to samo powiadomienie z adresu e-mail support@intui.travel

W przypadku innych powiadomień na adres e-mail Intui.travel:

partner@intui.travel

9.2 Każda ze Spółek jest zobowiązana codziennie, dwa razy dziennie - w okresie ważności, do sprawdzania istnienia nowej poczty elektronicznej kierowanej przez drugą stronę.

9.3 Spółki mają prawo kierować zawiadomienia sporządzone w formie pisemnej i wysyłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem poczty lub kuriera na adresy wskazane w niniejszej umowie, o ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej .

10. Zmiana i rozwiązanie Umowy.

10.1 Niniejsza umowa może zostać zmieniona lub rozwiązana za pisemną zgodą Spółek, a także w innych przypadkach przewidzianych przez ustawodawstwo Anglii i Walii.

Część pp. 3.2.3, 3.4.1, 4.2, 4.3, 5.2.1 Umowy obowiązuje do czasu wypełnienia zobowiązań przez Spółki.

10.2 Spółki mają prawo odmówić wykonania niniejszej Umowy, z wyjątkiem części Spółek wypełniających obowiązki określone w pkt. 3.2.3, 3.4.1, 4.2, 4.3, 5.2.1. Umowa obowiązuje do czasu wypełnienia zobowiązań przez Spółki.

11. Postanowienia końcowe.

11.1 Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy są skuteczne, jeżeli zostaną sporządzone na piśmie, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Spółek i opieczętowane. Stanowią one również integralną część niniejszej Umowy.

11.2 Wszelkie zawiadomienia i wiadomości powinny być przesyłane na piśmie. Wiadomości będą wydawały się wykonane prawidłowo, jeśli zostaną wysłane listem poleconym, faksem, pocztą elektroniczną określoną w niniejszej Umowie lub dostarczone osobiście na adres pocztowy Spółek z odpowiednim znakiem faktu doręczenia.

Firmy ustaliły, że faksymile i inne dokumenty, a także kopie dokumentów otrzymywanych drogą elektroniczną muszą mieć moc prawną równą oryginałowi, jeśli jest jasne, od kogo je otrzymały. Podobne dokumenty mają moc prawną do czasu otrzymania przez Spółki oryginalnych kopii.

11.3 Niniejsza Umowa obowiązuje bez ograniczeń.

11.4 Niniejsza umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Anglii i Walii, a każda ze stron nieodwołalnie zgadza się poddać wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

11.5 Wszystkie kontrowersyjne kwestie podlegające prawu Anglii i Walii.

 

12. Polityka prywatności

Intui.travel strona jest własnością firmy „EasyUptur” LLP. (Wielka Brytania) , z siedzibą pod adresem Eastcastle House 27/28 Eastcastle Street London W1W 8DH, UK, a siedziba znajduje się we Francji: 48 Impasse des Lauriers Tins, 34200 Sète, France , reg. numer firmy OC367717 jest zgodny z przepisami o ochronie danych, takimi jak ustawa o ochronie danych z 1998 r. Reguluje ona przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie i przyznaje Ci różne prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych.

Celem tego oświadczenia jest poinformowanie Cię, w jaki sposób będziemy wykorzystywać wszelkie dane osobowe, które podajesz za pośrednictwem strony internetowej Intui.travel lub aplikacji Intui. Przeczytaj uważnie, zanim przejdziesz dalej.

Polityka prywatności znajduje się pod adresem https://pl.intui.travel/polityka-prywatnosci/

 

Transfer Intui.travel

EasyupturLLP (Wielka Brytania)